Juridisch

Algemene voorwaarden

1. Behandeling

De therapeut biedt de cliënt integratieve jongerentherapie of systeemtherapie. 
De therapie bestaat uit therapeutische sessies met de cliënt en/of systeemsessies, bv oudergesprekken. 
In het individuele traject wordt een therapeutische sessie met de cliënt niet door de ouders bijgewoond, tenzij dit is afgestemd met de cliënt. 
De ouder(s)/voogd worden geïnformeerd over de voortgang van de therapie indien de jongere jonger is dan 16 jaar. Indien de cliënt 16 jaar of ouder is, bepaalt de cliënt of en welke informatie aan ouders wordt gegeven. Bij de systeemsessies wordt informatie over de individuele sessies niet met de andere cliënten gedeeld, tenzij de betreffende cliënt hier zelf toestemming voor geeft.

2. Informatie 
De therapeut informeert de cliënt(en) en (indien cliënt jonger dan 16 jaar is) zijn ouder(s)/voogd over de aard, het doel en de duur van de therapie, de mogelijke gevolgen en/of risico’s en mogelijke alternatieven. De cliënt(en) en ouder(s) hebben het privacyverklaring (zie website) gelezen en zijn hiermee bekend. De therapeut stemt de informatie af op de leeftijd van de cliënt(en). De huisarts wordt indien nodig op de hoogte gebracht dat cliënt(en) behandeling volgt/volgen bij Jongerentherapie Amsterdam. 


3. Behandelplan en toestemming 
De therapeut stelt samen met de cliënt(en) en (eventueel) zijn ouders/voogd een behandelplan op. Voor een individueel traject van een cliënt van 12 tot en met 15 jaar ondertekenen de cliënt en (eventueel) zijn ouder(s)/voogd het behandelplan. Vanaf 16 jaar ondertekent alleen de cliënt. 
Door ondertekening van het plan geven de cliënt en zijn ouders/voogd toestemming voor de uitvoering van het behandelplan.

4. Medewerking
De cliënt(en) en zijn ouder(s)/voogd geven de therapeut naar beste weten de informatie en de medewerking die de therapeut nodig heeft voor het geven van een goede therapie.
Indien nodig voor de therapie van de cliënt en na schriftelijke toestemming van de cliënt en zijn ouder(s)/voogd (indien cliënt 12 tot en met 15 jaar is), vraagt de therapeut gegevens over de cliënt op bij de huisarts, specialist of andere hulpverleners.

5. Geheimhouding

De therapeut zorgt voor geheimhouding van de gegevens van de cliënt(en). De therapeut verstrekt deze gegevens niet aan derden, tenzij de ouder(s)/voogd (indien cliënt 12 tot en met 15 jaar is) en de betreffende cliënt daarvoor schriftelijk toestemming hebben gegeven, de wet een uitzondering bevat of er sprake is van een conflict van plichten. 
Wanneer de cliënt jonger dan 16 jaar is, informeert de therapeut de ouders/voogd over de therapie tenzij goed hulpverlenerschap dit in de weg staat. Het belang van de cliënt is leidend.

6. Betaling en vergoeding 

De actuele tarieven voor de behandeling staan vermeld op de website. De tarieven kunnen op basis van de jaarlijkse consumentenprijsindex worden aangepast. Deze wordt tijdig doorgegeven aan cliënt en/of ouders en begin van het jaar doorgevoerd, ook bij lopende behandelingen. 
De sessies vinden plaats in de praktijk op de Linnaeushof 67-II te Amsterdam of online. 
De cliënt of verzorgers ontvangt na de sessie de factuur. De kosten worden binnen 8 dagen na ontvangst van factuur direct aan de therapeut voldaan. Bij verhindering, laat de cliënt of zijn ouders/voogd de therapeut dit uiterlijk 24 uur voor de sessie weten. Bij niet tijdige afmelding brengt de therapeut de gereserveerde tijd in rekening. De betalingsvoorwaarden zijn van toepassing (bijlage).
Jongerentherapie Amsterdam valt bij zorgverzekeraars onder de aanvullende verzekering en loopt niet via de gemeente of basisverzekering. Het is aan de ouders/voogd of cliënt om op voorhand bij de zorgverzekeraar na te gaan wat de vergoeding per sessie is. De ouders/voogd of cliënt zorgen zelf voor eventuele declaratie bij de zorgverzekeraar.

7. Duur  

Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de afgesproken behandeling. Na afloop eindigt de overeenkomst automatisch. De overeenkomst eindigt eerder door opzegging door een van de partijen of bij overlijden van de cliënt of de therapeut. Bij vakantie of verhindering van de therapeut is er geen vervanging. Bij eventuele crisissituatie is het te adviseren via de huisarts contact te zoeken met de psychische crisisdienst.

8. Richtlijnen
 en klachtregeling
De therapeut handelt conform de professionele eisen en richtlijnen van de beroepsvereniging (NVPA, RBCZ en EAP) waarbij de therapeut is aangesloten. De therapeut is aangesloten bij de klachten- en geschillenregeling SCAG.


Betalingsvoorwaarden

Waarop hebben de onderstaande afspraken betrekking?
Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen de therapeut en de cliënt.

Betaling van de sessies
De cliënt/ouder(s) zorgen ervoor dat de nota van de therapeut binnen 8 dagen na datum van de factuur is betaald.

Verzuim van betaling
Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 8 dagen na de factuurdatum heeft betaald, is de cliënt in verzuim, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist. In dat geval is de therapeut bevoegd rente in rekening van 1% per maand of een gedeelte van een maand over de hoofdsom zolang de cliënt in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen.

Verzending betalingsherinnering
Bij niet-betaling binnen 8 dagen na de factuurdatum kan de therapeut de cliënt een betalingsherinnering sturen. Voor het verzenden van deze betalingsherinnering kan een bedrag van € 12,50 aan de cliënt in rekening worden gebracht.

Ingebrekestelling 
Voldoet de cliënt binnen 8 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de therapeut zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Incassokosten
Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 40.

Opschorting therapie bij betalingsachterstand
Bij betalingsachterstand is de therapeut gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Vergoedingen sessies
Jongerentherapie Amsterdam valt bij zorgverzekeraars onder de aanvullende verzekering en loopt dus niet via de basisverzekering en/of gemeente. De ouders/voogd of cliënt betalen rechtstreeks aan Jongerentherapie Amsterdam en zijn zelf verantwoordelijk voor een eventuele declaratie bij de zorgverzekeraar. Het is aan te bevelen om op voorhand bij de zorgverzekeraar na te vragen wat de hoogte is van de vergoeding. Dit valt veelal binnen de categorie alternatieve geneeswijze/aanvullende psychosociale zorg. 

Scroll naar boven

Wachttijd indicatie

Wachttijd indicator status uitleg:

Groen (er is plek)
Oranje (beperkt plek)
Rood (wachttijd)